Vrátenie a reklamácie

Vratenie, reklamácie
Postup pre vrátenie tovaru do 14 dní
Pre vrátenie tovaru do 14 dní je doporučené vyplniť reklamačný formulár / k stiahnutiu PDF, DOC / a poslať ho na zároveň s tovarom na adresu prevádzky (reklamačný) alebo email predávajúceho.
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, o dodávke tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť.

Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote podľa predchádzajúcej vety, a to na Kontaktný adresu Predávajúceho, do prevádzkarne (Sady 3, 614 00, brno). Kontaktný email Predávajúceho.
Pre vrátenie tovaru do 14 dní je doporučené vyplniť reklamačný formulár / k stiahnutiu PDF, DOC / a poslať ho na adresu prevádzkarne alebo email predávajúceho.

V prípade trvalého zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak dôjde v priebehu trvania zmluvného vzťahu k podstatnej zmene podmienok realizácie zmluvného vzťahu. Odošle Ak Kupujúci objednávku potom, čo došlo k zmene podmienok, má sa za to, že s ich zmenou súhlasí.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 5.2 týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy do prevádzkarne Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie / prípadne reklamačný formulár na stiahnutie PDF, DOC / o odstúpenie od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim podľa ods. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, alebo čiastočne opotrebovaný.
Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Predávajúci peniaze vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým je od Kupujúceho prijal, alebo (ii) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar vrátiť pre svoju povahu poštou. Predávajúci je oprávnený započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru na kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru, ktoré majú byť Kupujúcemu vrátené.
Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), a to do 5 dní od odstúpenia od zmluvy.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva uzavretá s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, stráca darovacia zmluva účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.
Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok a záruka za akosť sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1995 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

U každého tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady u spotrebného tovaru nevyskytnú v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Produkty, pri ktorých je uvedený dátum trvanlivosti, je nutné spotrebovať do uvedeného dátumu.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby (v prípade poskytnutia záruky za akosť) alebo v priebehu doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne chyba tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. U odstrániteľné vady má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo ak vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal, okrem prípadov ustanovených zákonom. Ak neodstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený do prevádzkarne Predávajúceho

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním, Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. Výbojka, žiarivka, ľad žiarovka, batérie atď), býva jeho obvyklá životnosť 12 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak.
Výbojka 8000 zábleskov, Led žiarovka 1500 hodín.

.Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním, nesprávnou montážou, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia; u vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v prípadoch podľa tejto vety právo na primeranú zľavu.

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:
Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne.
Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenia reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní.
Doručenie reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do vozovne Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. K tovaru je nutné priložiť doklad o zakúpení tovaru či faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.
Ak je reklamácia považovaná za neoprávnenú, má predávajúci právo požadovať náhradu nákladov spojených so zisťovaním vady a náhradu nákladov na prepravu reklamovaného tovaru späť ku Kupujúcemu.

Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, prípadne nedbalosťou.

Viac informácií nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.